เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการศึกษาไทยจะพัฒนาก้าว ไปไม่หยุดยั้งธนาคารร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยให้สินเชื่อบุคคลแก่นิสิต นักศึกษา และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับใช้ในการศึกษา ตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Education Development and Enhancement Loan: EDEL) สำหรับใช้ในการศึกษา จากบริษัทจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา

ลักษณะของบริการ

พิจารณาให้วงเงินกู้ตามความจำเป็นที่ต้องใช้จริง สูงสุด 50,000 บาท ทั้งนี้บริษัทจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ขอความร่วมมือธนาคารให้ออกหนังสือ แจ้งอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ สมัครสินเชื่อ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบในการสั่งจอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกัน ระยะเวลากู้สูงสุด 3 ปี

เงื่อนไขการใช้บริการ

• คุณสมบัติของผู้ สมัครสินเชื่อ

กรณีนิสิต นักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด) และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ (สำนักงานใหญ่ จะแจ้งรายชื่อ มหาวิทยาลัยให้สาขาทราบ)

กรณีบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

o ข้าราชการ หรือลูกจ้างของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ (ยกเว้น มหาวิทยาลัยเปิด) และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ และมีเงินพึงได้เพียงพอ ในการผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารได้ตาม เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยยินยอมให้สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดหักเงินได้ และนำส่งเพื่อผ่อนชำระหนี้คืนธนาคาร

o บรรลุนิติภาวะ และอายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ต้องไม่เกิน 65 ปี

o ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

• คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

กรณีผู้กู้เป็นนิสิต นักศึกษา ให้มีบุคคลค้ำประกันโดยมีคุณสมบัติดังนี้

o ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองของนิสิต นักศึกษา

o มีรายได้ประจำที่แน่นอน หรือธุรกิจส่วนตัว สามารถผ่อนชำระหนี้คืนธนาคารได้ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

o บรรลุนิติภาวะ และอายุผู้ค้ำประกันเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

o ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

กรณีผู้กู้เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาให้มีบุคคลค้ำประกันโดยมีคุณสมบัติดังนี้

o เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาเดียวกันกับผู้กู้

o บรรลุนิติภาวะ และอายุผู้ค้ำประกันเมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

o ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

• ระยะเวลาการให้สินเชื่อและการผ่อนชำระ

กรณีผู้กู้เป็นนิสิต นักศึกษา ระยะเวลาให้กู้ไม่เกินระยะเวลาการศึกษาที่เหลือตามหลักสูตร และสูงสุดไม่เกิน 3 ปี

กรณีบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3 ปี

เอกสารประกอบการ สมัครสินเชื่อ

• สำเนาบัตรนิสิต นักศึกษา สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ สมัครสินเชื่อ

• สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน

• สลิปเงินเดือน สำเนารายการบัญชีเงินฝาก หนังสือรับรองรายได้ หรือ หลักฐานใด ๆ ที่แสดงการมีรายได้ของผู้กู้ (กรณีบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา) และผู้ค้ำประกัน

• หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนิสิต นักศึกษา

• โบรชัวร์ (Brochure) แสดงรายละเอียดของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่จะซื้อ

อัตรค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

• คิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR+3.00% ต่อปี

ผู้ที่ต้องการ สมัครสินเชื่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

• ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

• ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th)

คำค้นแนะนำ
Raiden
ยางซอฟ
ยางซิ่ง
ยาง
ยางรถยนต์
สินเชื่อ เกียรตินาคิน
สินเชื่อบุคคล เจมันนี่